Kurumsal Sigortalar

 • > Yangın ve Hırsızlık Sigortaları

  • Klasik Yangın ve Hırsızlık

   Yangın sigortası, poliçede belirtilen varlıkların yangın, yıldırım düşmesi ve infilak etmesi rizikolarına karşı yaptırılan ve bu rizikoların gerçekleşmesi sonucu ortaya çıkacak olan zararı karşılayan sigorta türüdür.

   Genel uygulamada deprem, grev, lokavt, kargaşalık ve halk hareketleri, terör, sel ve su baskını, fırtına, yer kayması, araç çarpması, hırsızlık gibi ek teminatlarla da genişletilebilmektedir.

   Yangın sigortalarında, sigortalının kendi varlıklarının yanısıra poliçeye “Yangın Mali Sorumluluk” ek teminatının eklenmesi ile olası bir yangının komşulara sirayet etmesi sonucunda sigortalının ödemekle sorumlu tutulduğu hasar tutarı da teminat altına alınabilir.  
  • Yangın ve Hırsızlık Abonman Sigortaları

   Özellikle stok değişim hareketi fazla olan işletmeler için bu stok değişimine uygun olarak belirlenmiş Abonman Sigortaları düzenlenebilmektedir. Abonman sigortalarında prim, teminat altına alınan stoktaki malların sigorta bedellerinde meydana gelebilecek değişiklikler göz önünde bulundurularak hesaplanır. Poliçe başlangıcında, yıl içinde depoda bulunabilecek maksimum sigorta bedelinin %40'ının primi alındıktan sonra, sigortalının her ay veya 3 ayda bir sigortacıya gerçekleşen ortalama stok bildirimi yapması üzerine, yıl içinde prim ayarlaması zeyilleri düzenlenir. Abonman poliçeler, sigorta bedelindeki değişikliklere göre prim ayarlaması esasına dayandığı için, gerekmeyen bir durumda fazla prim ödeme riskinizi ortadan kaldıracaktır.

  • Kâr Kaybı Sigortası

   Hasar nedeniyle oluşan iş durması, cironun düşmesi, masrafların artması gibi sigortalıyı oluşan hasara göre dolaylı olarak zarara uğratan haller için teminat sağlayan bir sigorta türüdür.

   Detaylı bilgi için lütfen tıklayın.
  • Fine Arts Sigortası

   Fine Arts Sigortası, klasik anlamda yangın ve hırsızlık poliçelerinin sağladığı korumayı yurtiçi ve yurtdışı nakliyat rizikolarını da aynı şemsiye altında birleştirerek genişletip “all risks” bazında sanat değeri olan malvarlığınız için bir Paket Sigorta Teminatı sağlamaktadır. Teminat sadece sanat eserlerinin statik olarak bulundukları yerde değil, nakliye anında ve/veya başka lokasyonlarda sergilenmesi anlarında da geçerli olarak genel bir şemsiye koruması sağlamaktadır. Bu poliçenin en avantajlı tarafı, klasik teminatların aksine, teminat dışında kalan durumların poliçede net bir şekilde belirtilmesiyle bunların haricinde kalan tanımlanmış risk gruplarının tamamının poliçe koruması altına alınmış olmasıdır.
 • > Oto Dışı Kaza Sigortaları

  • İşveren Sorumluluk Sigortası

   SSK'ya tabi bordrolu personelin veya yakınlarının bu personelin geçirmiş olduğu bir iş kazasına istinaden işverenden talep edeceği tazminatları itibarıyla hukuki sorumluluğunu ve SSK tarafından bu iş kazasıyla ilgili olarak işverene açılabilecek rücu davalarının sonuçlarını ile beraber bu iş kazasıyla ilgili davalarda savunma ve mahkeme masraflarınızı teminat altına alan bir sigortadır.

   Detaylı bilgi için lütfen tıklayın.
  • Üçüncü Şahıslara Karşı Sorumluluk Sigortası

   Üçüncü Şahıslara Karşı Sorumluluk Sigortası, sigortalının faaliyetleri esnasında üçüncü şahıslara verebileceği maddi ve bedeni zararların hukuki sonuçlarını ve buna bağlı mahkeme masraflarını karşılayan bir poliçedir. Bu poliçe ile tesis faaliyetlerinden veya tesis içinde olabilecek herhangi bir kusur, hata, eksiklik ve aksaklıktan (örneğin tesis bakımsızlığı, tesisten/binadan düşen parçalar vs.) dolayı üçüncü şahısların karşılaşacağı maddi/bedeni zararlar itibarıyla sigortalının sorumluluğu teminat altına alınmaktadır.

   Detaylı bilgi için lütfen tıklayın. 
  • Ürün Sorumluluk Sigortası

   Ürün Sorumluluk Sigortası, seri üretimde bulunan veya taşeronları aracılığıyla üretilen ürünlerin üzerine kendi ticari ismini veya ticari markasını koyan firmaların, üretim, işleme, montaj, tamir ve tadilat faaliyetleri de dahil olmak üzere bütün firma faaliyetleri itibarıyla bu ürünlerdeki ayıp ve kusurlara bağlı olarak üçüncü şahısların, karşılaşabilecekleri maddi ve/veya bedeni zararlar sonucu, sigortalıya yansıyacak yasal sorumlulukları ve ilgili dava masraflarını temin eden bir poliçedir.

   Detaylı bilgi için lütfen tıklayın.  Ek metin...
  • Taşınan Kıymetin Hırsızlığı Sigortası

   Sigortalı işletmenin personeli tarafından taşınacak para ve kıymetleri teminat altına alan sigorta türü olup, aşağıdaki halleri teminat altına almaktadır ;

   Üçüncü kişiler tarafından silahla tehdit veya tecavüz veya zor kullanmak suretiyle meydana gelen gasp ve hırsızlıklar,
   Herhangi bir araç ile nakli sırasında aracın kazaya uğraması veya yanması neticesinde meydana gelecek kayıp ve hırsızlıklar,

   Nakil esnasında diğer sebepler neticesinde meydana gelebilecek kayıplar,

   Bu hallerin yanısıra aşağıdaki ek teminatlarla da genişletilebilmektedir.

   72 Saat Klozu: Taşınan paranın kasada 72 saat süre ile muhafaza edilmesi durumunu teminat altına alır.

   Hırsızlık Sigortası'nın A.4.3 ve A.4.4 maddelerinde belirtilen, grev, lokavt, kargaşalık ve bunların gerektirdiği askeri ve inzibati hareketler, yangın, yıldırım, infilak, deprem, yanardağ püskürmesi, seylap, fırtına, yer kayması, kar ağırlığı.
  • Emniyeti Suistimal Sigortası

   Para ve/veya para ile ölçülebilen bir değerin, sigortalının çalışanlarının kendilerine emanet edilen para ve kıymetli evraka bu güveni kötüye kullanarak verecekleri zarar, kayıp ve hasarı güvenceye almaktadır.
  • Ferdi Kaza Sigortası

   Poliçe müddeti içinde maruz kalınabilecek ani ve beklenmedik kazalar nedeni ile ölüm ve sürekli sakat kalma durumlarında tazminat ödemesi yolu ile teminat sağlayan bir sigorta türüdür. İsteğe bağlı olarak tedavi ek teminatı poliçeye ek prim ile ilave edilebilir. Ferdi Kaza Poliçesi Teminatı, 24 saat, dünyanın her yerinde geçerlidir.

   Detaylı bilgi için lütfen tıklayın.
  • İhracat Kredi Sigortası

   İhracat Kredi Sigortası, mal mukabili yurtdışına satış yapan firmaların, ihracat bedellerini alıcılardan kaynaklanan nedenler ile tahsil edememe risklerine karşı teminat altına almaktadır. Firmanın mal mukabili satış yaptığı yurtdışındaki alıcılarının iflası, konkordato ilanı, haklarında bir tasfiye kararı alınması gibi alıcının acze düşmesine bağlı olarak ihracat bedelinin kısmen veya tamamen alınamaması nedeniyle ihracatçının uğrayacağı maddi zararların %90'a kadar olan kısmı bu teminat ile sigorta güvencesi altına alınmaktadır. İhracat Kredi Sigortası ile temin edilen esasen kontrol edilebilir ve ölçülebilir bir risk olarak, yurtdışındaki alıcının iflası gibi sadece alıcıdan kaynaklanan zararların teminat altına alınmasıdır.
  • Business Travel Package

   Ticari ve yönetimsel faaliyetlerle ilgili iş seyahatleri sırasında karşılaşılabilecek risklerin teminat altına alındığı Business Travel Package, sık iş seyahati yapan personel için önerilmektedir. Poliçe konsoloslukların talep ettiği teminat ve limitleri karşılamaktadır. Bu doğrultuda aşağıdaki risklere bağlı olarak ortaya çıkabilecek zararlar teminat altına alınabilmektedir:
   Medikal Asistans
   Seyahatin Yarıda Kesilmesi
   Seyahatin İptali
   Kazaen Ölüm
   Kazaen Sürekli Sakatlık
   Tedavi Masrafları
   Kişisel Sorumluluk
   Bagaj Teminatı
   Asistans
  • Yönetici Sorumluluk(D&O) Sigortası

   Yönetici pozisyonunda çalışanların hukuki sorumluluğunu teminat altına alan Directors'&Officers' Poliçesi, yönetim kurulu üyeleri ve yöneticileri için önerilmektedir. Genel hukuki tanım olmamakla birlikte yöneticiden kastedilen şirketin faaliyetlerini idare etmekten hukuken sorumlu olan ve şirketin hukuken bu kişiler üzerinden hareket edebildiği şahıslardır. Birçok ülke hukukunda kişinin unvanı değil, organizasyon içinde üstlendiği rol, bir yönetici olup olmadığını belirlemektedir. Bu kişilerin mutlaka imza sirkülerinde tanımlanmış olması gerekmektedir

   HASAR KAYNAKLARI

   D&O Poliçesi ile ekteki konulara bağlı ortaya çıkabilecek hasar talepleri teminat altına alınmaktadır.
   Personel Kaynaklı: İş akdinin hatalı feshi, ayrımcılık, taciz vb. Konulardan kaynaklanabilecek talepler.
   Müşteri Kaynaklı: Kimi ülke kanunlarında, hatalı ürünlerden kaynaklanan hasarlarda, şirketin sorumluluğu olduğu gibi, yönetici pozisyonundaki şahısların da müşterek sorumluluğu bulunmaktadır.
   Rakip Şirketler Kaynaklı: Patent, marka ihlalinden kaynaklanan talepler.
   Kamu Kuruluşları: Sahtekarlık, medeni hakların ihlali, lisans ihlalleri gibi durumlarda ortaya çıkan sorumluluklar.
   Şirket Ortaklı Kaynaklı: Birleşme, satın alma, finansal açıklamalar, iktisap vs. bağlı olarak ortaklarca ileri sürülebilecek talepler.


   YÖNETİCİNİN RİSK FAKTÖRLERİ

   Emanete Dayalı: Şirketler ortaklar tarafından yöneticilere emanet edilmişlerdir ve kendilerinden iyi niyetle ve en iyi şekilde şirketi idare etmeleri beklenmektedir.
   Beceri ve Özen: Yöneticinin üstlenmiş olduğu görevin nispi öneminden bağımsız olarak her zaman azami beceri ve özenle hareket etmesi beklenmektedir.
   Hukuki Faktör: Firmayı hukuken temsil ve tüzel kişiliğin kanunlar önünde sorumluluğu yöneticinin üzerindedir.
   Otorizasyon Limitleri: Yöneticilerin, kendilerine tanımlanan yetki ve sorumlulukları çerçevesinde hareket etmesi beklenmektedir. Yetkilerin yerine getirilmesi sırasında ve otorizasyon limitlerinin aşıldığı durumlarda yöneticinin şirket ortaklarına karşı sorumlulukları vardır.
 • > Nakliyat Sigortaları

  • Emtea Nakliyat Sigortaları

   Malların bir yerden bir yere bir veya çok sayıdaki nakil aracıyla taşınması sırasında uğrayabileceği zıya ve hasarları güvence altına alan sigorta türüdür.

   Yurt içi taşımacılık
   İhracatta taşımacılık
   İthalatta taşımacılık

   sırasında Emtea Nakliyat Sigortası yapılmaktadır.

   Emtea Nakliyat Sigortalarında, sevkiyatın yapılacağı taşıtın cinsine (kara-hava-deniz taşıtı) bağlı olmak kaydıyla, “Tam Zıya”, “Dar” veya “Geniş” Teminat ile poliçe düzenlenmektedir.

   Detaylı bilgi için lütfen tıklayın.
  • Nakliyat Sigorta Sözleşmeleri

   Nakliyat sigorta sözleşmesi, genellikle ithalat ve ihracat sevkiyatinda büyük bir ticari işletmenin bir yıl boyunca düzenleyeceği poliçelerin şartlarını belirleyen bir sözleşmedir.

   Sözleşme ile sigortalının bir yıl boyunca yapacağı nakliyatları için uygulanacak fiyat ve şartlar belirlenir. Sonrasında ise beher nakliyat riski için, sözleşmeye bağlı olarak poliçeler düzenlenmektedir.

   Sigortalıya sağladığı avantajlar yıllık kapasiteye göre (sigorta bedelleri itibarıyla) sigorta fiyatlarında indirim sağlar.

   İthalat ve ihracatta belli limitlere kadar sigortalının geç bildirimde bulunması, sigortalının haklarını zedelemez.
  • Blok Nakliyat Sigorta Poliçeleri

   Blok nakliyat poliçesi, sık ve rutin nakliyat ihtiyacı olan işletmeler için, işletmenin bir yıl boyunca bütün sevkiyatını teminat altına alan bir poliçedir. Blok poliçe, işletmenin tahmini yıllık sigorta bedeli üzerinden, bildirilen güzergah için, bir yıllık yapılır ve sigortalı tarafından aylık veya 3 aylık olmak üzere, geçmiş aylara ait nakliyat bedeli sigortacıya bildirilir. Yapılan bildirimlerle, sene sonunda, poliçelerdeki sigorta bedeli aşılmışsa prim ayarlaması yapılır. Nakliyat sigorta sözleşmesinde olduğu gibi, yıl içinde bildirilen bedel için ayrıca poliçe düzenlenmesi gerekmemektedir
 • > Havacılık Sigortaları

  Havacılık branşında sigorta konularını, uçak, helikopter vb. hava taşıtlarına gelebilecek maddi / bedeni zararların yanısıra, hangarda bakım, onarım hizmeti veren firmalar için müşterilerine karşı oluşabilecek sorumluluk ve havalimanında meydana gelebilecek hasarlar sonucunda doğabilecek sorumluluğa karşı yapılan sigortalar oluşturur.  Hava araçları için yapılan sigortaları dört ana başlıkta özetleyebiliriz,

  • > Hava aracının gövdesinde oluşabilecek olan zararlar için Gövde Sigortası
  • > Gövde Harp Sigortası
  • > Uçağın ani ve beklenmedik bir şekilde meydana gelen hasarlar sebebi ile üçüncü şahıslara karşı verebileceği maddi ve manevi zararlardan dolayı doğabilecek sorumluluklarına karşı Uçak Sorumluluk Sigortası
  • > Uçağın kaza geçirmesi durumunda içindeki yolcu ve mürettebatın ölümü ya da yaralanması durumunda teminat sağlayan Ferdi Kaza Sigortası.


 • > Mühendislik Sigortaları

  • İnşaat / Montaj All Risk Sigortası

   İnşaat ve Montaj all risk sigortaları, inşaat veya bir montaj sırasında, inşaate ya da montajı yapılan bir makinaya gelebilecek ve poliçe genel şartlarında istisna edilmeyen ve önceden bilinmeyen, ani ve beklenmedik her türlü hasar için teminat sağlayan bir sigorta türdür.

   İnşaat All Risks ve Montaj All Risks Sigortalarında dikkat edilmesi gereken en önemli husus; birkaç müteahhide ihale edilen büyük projeler için, sigorta sorumluluğunu her müteahhidin kendisine bırakılmasının uygulamada yarattığı çok ciddi sorunlardır. Bu nedenle bu tür projelerde sigortanın, işin başından sonuna kadar tek bir poliçe ile mal sahibi idare tarafından yaptırılması ve poliçeye karşılık gelen sigorta ücretinin her müteahhidin kendi bölümüne isabet eden kısmının aylık hak edişlerden kesilmesi önerilmektedir. Tarafımızca önerilen, bu hususun proje ile ilgili sözleşme içerisinde yer almasıdır.

   İnşaat ve Montaj All Risks Sigortaları yıllık olmayıp, sözleşme konusu işler için yer teslim tarihi ile geçici kabul tarihleri arasını kapsar.

   Detaylı bilgi için lütfen tıklayın.
  • Makine Kırılması Sigortası

   Makine Kırılması Sigortası'nın amacı, makinenin içten gelen ve kendinden kaynaklanan hasarlara karşı makineyi sigortalamak olup nakliyesi, montajı ve her türlü testleri bittikten sonra çalışır halde olan ve üretimde kullanılan tüm makineler için yapılabilmektedir.

   Makine Kırılması Sigortası ancak Yangın Sigortası Teminatı verilmiş makinelere yapılmaktadır. Bu iki poliçe teminatları bakımından birbirini tamamlayan poliçelerdir. İhtiyaç duyulması durumunda makineler için Hırsızlık Teminatı da alınabilir.

   Detaylı bilgi için lütfen tıklayın.
  • Elektronik Cihaz Sigortası

   Elektronik Cihaz sigortaları, nakliyesi, montajı ve her türlü testleri bittikten sonra çalışır halde olan elektornik cihazlar için all risk teminatı sağlayan bir poliçedir.

   İstenildiği takdirde Deprem ve grev, lokavt, halk hareketleri ve terörizm, ek teminatları ile genişletilebilmektedir.

   Makina kırılması poliçelerinden farklı olarak, elektronik cihaz poliçeleri için, sigortalanacak cihaza yangın sigortası yaptırma durumu bulunmamakta, tam tersine mükerrer prim ödenmesinin önüne geçmek için işletmenin yangın ve ek teminatları ile hırsızlık için mevcut poliçeleri var ise elektronik cihaz poliçesi kapsamına alınacak cihazların bedelinin bu poliçelerden düşülmesi gerekir.

   Elektronik cihaz ve Makina Kırılıması poliçelerinde bedel bildirirken, cihazların eskime payı düşülmeden yeni ikame bedel esası ile bildirilmesi önemlidir.

   Detaylı bilgi için lütfen tıklayın.
 • > Oto Kaza Sigortaları

  Kasko Filo Poliçesi


  Bireysel Kasko sigortalarından farklı olarak, kasko filo poliçesi ile araç filosuna sahip olan firmaların tüm araçlarını tek poliçede sigortalama imkanı sunan poliçe türüdür.

  Standart Kasko poliçelerinde olduğu gibi filo poliçelerde de üç ana teminat (kasko, ihtiyari sorumluluk, ferdi kaza) veya çeşitli teminatlar ile kombine olarak bir araya getirilebilmektedir.

  Detaylı bilgi için lütfen tıklayın.
 • > Grup Sağlık Sigortaları

  Kurumsal grup sağlık sigortaları ile firmalar, çalışanlarına ve çalışanlarının ailelerine, istedikleri teminat çerçevesinde sağlık sigortası yaptırabilirler.

  Sağlık sigortası kişilerin, tıbbi yardım, tedavi ve ilaç harcamalarına karşı teminat veren sigorta türüdür.
 • > Grup Bireysel Emeklilik Sigortaları

  Bireysel emeklilik sistemi, mevcut kamu sosyal güvenlik sisteminin tamamlayıcısı olarak kurulmuştur ve bireylerin çalışma yaşamları boyunca yaptıkları düzenli tasarrufların yatırıma yönlendirilmesini sağlayarak, oluşacak birikimlerle, tasarruf yaptıkları dönemde sahip oldukları refah seviyesinin emeklilik döneminde de devam etmesini amaçlar.

  Detaylı bilgi için lütfen tıklayın.
 • > Zorunlu Sigortalar

  • Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atıklar Zorunlu Mali Sorumluluk

  • Kıyı Tesisleri Deniz Kirliliği Zorunlu Mali Sorumluluk

  • Özel Güvenlik Mali Sorumluluk

  • Hekim Mesleki Sorumluluk ( Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Sorumluluk )

  • Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza

  • Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk

  • Motorlu Araçlar ile İlgili Mesleki Faaliyette Bulunanlar Mali Sorumluluk

  • Karayolları Zorunlu Sorumluluk ( Trafik )

SİGORTA ÇÖZÜMLERİ

Design and Technology by Dreams&Bytes